เกี่ยวกับสาขาวิชา

ปรัชญาของหลักสูตร

รู้หลักวิชาการตามมาตรฐานวิศวกรรมโยธา คิดใช้เทคโนโลยี วัสดุ และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยึดมั่นและศรัทธาในเกียรติแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมเป็นผู้นำในงานก่อสร้าง ร่วมวางรากฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค นำพาความเจริญสู่ประเทศ

 


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยมีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
  2. เพื่อผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณธรรม จิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  3. เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา โดยบัณฑิตมีความสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
  4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาในเขตภาคเหนือตอนบน

 


สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องทั้งเชิงทฤษฎี, ปฏิบัติ และวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาย่อย ดังนี้

– วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering)

– วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)

– วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering), วิศวกรรมขนส่งและการจราจร (Transportation and Traffic Engineering)

– วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resources Engineering)

– วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)

 

กราฟสเปกตรัมสำหรับออกแบบแผ่นดินไหว<<< CLICK HERE

How to โครงสร้างบ้านเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว <<< CLICK HERE